อักษรวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บบล็อกของ รองฯมยุรี คงด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ Mrs.Mayuree Kongduang : Deputy Director of Department of Planning and Cooperation

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อบรมการจัดทำเว็ปไซต์ด้วย Joomla CMS
ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนั้นฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ ให้แก่ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๒๐-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
อ่านเพิ่มเติม...
 http://www.technickan.ac.th/kan/ http://www.technickan.ac.th/kan/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น